The Name of the Bizon submachine gun is pronounced ,Bee-Zon .